کلینکر تیپ ۲

توضیحات

کلینکر جزء یکی از مواد اولیه تولید سیمان به شماره رفته و یک محصول فرایندی است و برحسب نوع سیمان که در دسترس است در ترکیب سیمان قابل استفاده می باشد ، و بطور کلی سیمان را به دو طریقه تهیه می کنند که عبارتند از تر و خشک .در روش تر مواد اولیه (کلینکر)در آب با هم مخلوط و آسیا می گردند و در متد خشک همانطور که از اسم آن بر می آید مواد اولیه (کلینکر) در حالت خشک مخلوط و آسیا می شوند.

سیمان و کلینکر

حداکثر میزان SIO2 در این سیمان باید ۲۰% باشد و میزان AL2O3 و Fe2O3 حداکثر ۶% و حداکثر میزان mgo و SO3 به ترتیب ۵ و ۳ می باشد . درصد کسر وزنی (LOI) حداکثر ۳% و درصد باقی مانده نامحلول حداکثر ۰/۷۵% می تواند باشد و همچنین حداکثر میزان فاز C3A در این سیمان ۸% می باشد .

آنالیز
سیمان و کلینکر