آنالیزها

اطلاعات آنالیز

تمامی محصولات سیمان عرضه شده توسط این شرکت دارای گواهینامه و استانداردهای داخلی و بین المللی به شرح زیر می باشد:

  • ISIRI 389
  • EN 197-112000
  • ASTM C-150
  • BS 12/1996
آنالیز سیمان تیپ ۲
سیمان و کلینکر
آنالیز سیمان تیپ ۴۲۵-۱
سیمان و کلینکر
آنالیز سیمان تیپ ۵۲۵-۱
سیمان و کلینکر
آنالیز سیمان تیپ ۵
سیمان و کلینکر
آنالیز سیمان سفید
سیمان و کلینکر
آنالیز کلینکر تیپ ۱
سیمان و کلینکر
آنالیز کلینکر تیپ ۲
سیمان و کلینکر
آنالیز کلینکر تیپ ۵
سیمان و کلینکر
آنالیز کلینکر سیمان سفید
سیمان و کلینکر