سیمان تیپ ۲

توضیحات

این نوع سیمان مطابق با مشخصات مطرح شده در استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI - 389 و استاندارد آمریكا CSTM-C150 تولید می شود و دارای حداكثر (C3A) به میزان ۸ درصد می باشد مقاومت اولیه و نهائی ملات استاندارد آن نسبت به سیمان نوع ۱ كمتر می باشد .

سیمان و کلینکر

سیمان نوع ۲ به عنوان سیمان اصلاح شده در برابر حمله متوسط متوسط سولفات ها از سیمان معمولی مقاوم تر است و درمواردی كه آب های زیرزمینی یا خاك حاوی مقدار كمی سولفات باشد مصرف می گردد ، (در آب كمتر از ۱۲۰۰ppm و در خاك كمتر از ۵ درصد) و به علت گرمازائی كمتر در بتن ریزی های نسبتا حجیم نیز مصرف می شود . كاربرد این نوع سیمان در هوای گرم كه خطر افزایش دمای بتن معمولی به بیش از ۳۲ درجه سانتیگراد و بتن ریزی های حجیم كه بیش از ۱۵ درجه سانتیگراد می رسد توصیه می گردد .
استفاده از این نوع سیمان در محیط هائی كه یون و سولفات به صورت توام وجود دارد و همچنین بتن ریزی در هوای سرد توصیه نمی گردد .

آنالیز
سیمان و کلینکر